Algemene voorwaarden
Maquis BV (B2B)
01-07-2024

Algemene voorwaarden en Leveringsvoorwaarden Maquis BV (B2B).

Geldig vanaf: 1 juli 2024.

 

 

 

1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met alle ondernemingen, instellingen en personen, die contact hebben met Maquis BV. 

2. Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en door Maquis BV  schriftelijk is bevestigd.

3. Afspraken met personeel binden Maquis BV niet, tenzij schriftelijk is bevestigd.

4. De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden en garantiebepalingen door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Maquis BV van welke aard dan ook.

5. Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de Algemene voorwaarden en garantiebepalingen voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk is bevestigd.

 

 

2. Prijzen

1. Alle prijzen zijn in euro en exclusief btw en verzendkosten. Indien de ontvanger niet in het land van verzending bevindt, is de ontvanger aansprakelijk voor de eventuele verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten in het land van ontvangst.

2. De inkoopprijs is de geldende prijs op de dag van levering.

3. Maquis BV of Maquis Import kan de inkoopprijs voor depositaires te allen tijde wijzigen indien wettelijke voorschriften, kosten, tarieven, marktomstandigheden of de fabrikant daarom vraagt.

4. Maquis BV streeft ernaar prijswijzigingen minimaal één maand van tevoren schriftelijk (post of e-mail) door te geven aan haar afnemers. 

5. Indien prijsverhogingen plaats hebben gevonden tussen het moment van bestellen en uitvoering, kan de bestelling geannuleerd worden binnen drie werkdagen.

6. Vervallen

 

3. Verzendkosten

1. De tarieven voor de verzendkosten per order worden jaarlijks vastgesteld. Kijk voor de actuele tarieven op onze website of in onze B2B-webshop.

2. Orders boven de € 250 (excl. btw, na verrekende (inkoop)kortingen) worden franco geleverd.

3. Aanvullende bestellingen worden gezien en verwerkt als afzonderlijke orders. Het staat Maquis BV altijd vrij om orders al dan niet te combineren.

4. Gecombineerde orders geven geen recht op een verrekening van eventuele in rekening gebrachte verzendkosten of kortingen.

 

4. Aanbiedingen

1. Op alle aanbiedingen zijn de algemene- en leveringsvoorwaarden van toepassing.

2. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product. 

3. Indien aanbiedingen en prijzen, drukfouten of vergissingen bevatten die de ontvanger naar redelijkheid had kunnen begrijpen, kan Maquis BV niet aan deze aanbiedingen en prijzen worden gehouden.

4. Kortingsbonnen en speciale actie producten zijn niet inwisselbaar voor geld of andere producten en diensten dan op de bon of met de actie zijn aangegeven.

5. Bij samengestelde acties of aanbiedingen is geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

6. Indien op één artikel meerdere aanbiedingen of kortingen van toepassing zijn, wordt de voor de debiteur meest gunstige korting of aanbieding toegepast. Kortingen en/of aanbiedingen worden niet bij elkaar opgeteld.

 

5. Trainingen

1. Klanten van Maquis BV kunnen zich opgeven voor een training, masterclass of workshop. Hier zijn kosten aan verbonden. De kosten kunnen per training verschillen en staan vermeld in trainingsagenda op internet of in één van de nieuwsbrieven.

2. Per email wordt de opgave voor een training bevestigd. Minimaal één week voorafgaande aan de training ontvangt de deelnemer de definitieve bevestiging of de training doorgaat. Dit is afhankelijk van voldoende deelname. Bij deze bevestiging ontvangt de deelnemer mogelijk ook een factuur. Deze factuur wordt automatisch geïncasseerd, wanneer Maquis BV daarvoor een machtiging heeft ontvangen. Is dit niet het geval, dan dient de factuur door vooruitbetaling te worden voldaan. Gratis trainingen worden niet vooraf gefactureerd. Deze factureert Maquis BV alleen achteraf, wanneer de training niet tijdig door de deelnemer is geannuleerd.

3. Annulering van de training is kosteloos tot 1 week voor de trainingsdatum. Bij een annulering van een training in de periode van 1 week tot 24 uur voorafgaande aan de training, wordt 50% van de geannuleerde trainingsdag(en) in rekening gebracht.  Annuleert de deelnemer binnen de 24 uur voorafgaande aan de training of verschijnt de deelnemer niet op een training, dan wordt de trainingsdag(en) volledig in rekening gebracht. Maquis BV is dan immers niet meer in staat om iemand van een eventuele wachtlijst te benaderen om de vrijgekomen plaats in te nemen. 

4. Mocht Maquis BV door onvoorziene omstandigheden de training binnen 24 uur moeten annuleren of verplaatsen, dan brengt zij uiteraard niets in rekening. Zo nodig wordt de trainingsdag gecrediteerd. Tevens ontvangt de deelnemer een vergoeding van € 25 voor het eventuele ongemak.

 

 

6. Betaling

1. Betalingen van geleverde goederen of diensten, geschieden via automatische incasso achteraf of vooraf via iDEAL of een andere vorm van internetbetaling.

Nieuwe debiteuren van Maquis BV dienen de eerste factuur altijd zelf vooraf te voldoen, waarna door Maquis BV de goederen of diensten binnen vijf werkdagen worden geleverd.

De debiteur die een achterstand heeft in haar betalingen aan Maquis BV dient eveneens alle facturen zelf vooraf te voldoen tot het moment dat de achterstand in de betalingen is opgeheven. 

2. Incasso vindt plaats in de eerste werkweek na levering van order.  Indien de incasso niet mogelijk is of wordt gestorneerd, ontvangt de debiteur een brief met het verzoek de openstaande factuur binnen 5 werkdagen te voldoen. 

3. Indien Maquis BV een herinnering of aanmaning moet sturen omdat er niet aan de betalingsverplichting voldaan wordt, is de debiteur na 30 dagen naast de openstaande rekening per herinnering of aanmaning telkens een bedrag van € 10 excl. btw aan administratiekosten verschuldigd. De reactietermijn op een herinnering of aanmaning bedraagt steeds 5 werkdagen, na dagtekening.

4. De debiteur dient er altijd zelf voor te zorgen dat incasso of betaling van een factuur mogelijk is en dat openstaande facturen binnen uiterlijk 30 dagen zijn voldaan. Wanneer het komt tot een geldvordering, worden alle kosten verhaald. 

5. Vervallen

 

 

7. Reclameren

1. Reclamaties over ontvangen goederen, facturen en diensten dienen binnen 48 uur na levering aan Maquis BV gemeld te worden. Na 48 uur vervalt het recht van reclamatie.

2. Teruggave van goederen zonder dat er sprake is van schade, verkeerde levering e.d kan alleen na schriftelijke toestemming van Maquis BV.

3. Afnemer is verplicht Maquis BV schriftelijk op de hoogte te brengen van elke adreswijziging of verhuizing. Indien afnemer verzuimt dit tijdig te doen, blijft men jegens Maquis BV aansprakelijk voor alle verplichtingen ten opzichte van de geleverde producten of diensten naar het oude adres. 

 

 

8. Garanties 

1. Maquis BV garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de eisen en normen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals in redelijkheid van een leverancier verwacht kan worden. 

2. Maquis BV verplicht zich de bestelde producten binnen twee werkdagen te leveren. Op vrijdag, zaterdag en zondag worden er geen producten verzonden. 

De zending wordt vervolgens door een gecontracteerde vervoerder - zo mogelijk - afgeleverd op de volgende werkdag (bij een afleveradres in Nederland) of binnen twee werkdagen (bij een afleveradres in Duitsland of België).   

3. Producten die niet direct leverbaar zijn, komen in backorder. Deze backorder producten worden te allen tijde op kosten van Maquis BV  verzonden. 

 

 

9. Overschrijding leveringstermijn

1. De overeengekomen leveringstermijn is steeds een indicatie en kan nimmer als fatale termijn aangemerkt worden, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

2. Voor haar leveringen maakt Maquis BV gebruik van de dienstverlening van een pakketdienst. Wanneer leveringen terugbezorgd worden bij Maquis BV, omdat de pakketdienst niet in staat was deze te bezorgen op het opgegeven adres, houdt Maquis BV zich het recht voor de retourkosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever. De opdrachtgever blijft gehouden alle overige verplichtingen na te komen.

3. Storingen in het bedrijf of dat van één der leveranciers, tengevolge van overmacht (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere onvoorziene omstandigheden, stakingen, optreden van werknemersorganisaties ) waardoor produceren en/of leveren onmogelijk wordt, ontslaan Maquis BV van het nakomen van de overeengekomen termijn of leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten of schaden kan doen gelden. Ook in het land van herkomst van de materialen en/of halffabricaten kunnen storingen zoals bovengenoemd ontstaan, waardoor levering door Maquis BV onmogelijk wordt.

4. In geval van overmacht zal Maquis BV zo snel mogelijk de opdrachtgever daarvan in kennis stellen. De opdrachtgever heeft na ontvangst van de mededeling gedurende maximaal één week het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Maquis BV het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

 

 

10. Aansprakelijkheid 

1. De door Maquis BV geleverde producten mogen alleen in originele verkoopverpakkingen worden doorverkocht aan consumenten. 

2. Specialisten in de uiterlijke verzorging die professionele producten ‘op-maat’ leveren als vervolg op een salonbehandeling zijn hiervoor zelf aansprakelijk.

3.Maquis BV, noch de fabrikant van haar producten, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van ondeskundig gebruik van de door haar geleverde producten. De afnemer is zelf verplicht zorg te dragen voor voldoende scholing en productkennis. 

4. Maquis BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld. Dit door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Maquis BV te verrichten werkzaamheden of leveringen, of een evenredig deel daarvan.

5. In geval van faillissement, curatele, aangevraagde of verkregen surseance van betaling, heeft Maquis BV het recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. Zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd alle verder toekomstige rechten van Maquis BV.

 

 

11. Geschillen

1. Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

2. Op alle overeenkomsten en transacties van Maquis BV is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

3. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

 

 

12. Slotbepalingen

In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden en leveringsvoorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Maquis BV. 


Maquis BV is gevestigd: Dorpstraat 34, 6931 BJ Westervoort.

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel 78462266.